* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .my.id